Aktualności

NABÓR NA STANOWISKO - PRACOWNIK GOSPODARCZY

2020-09-21 14:42:17

Ogłoszenie o ofercie pracy na stanowisko - pracownik gospodarczy

Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika gospodarczego w Ząbkowickim Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ul. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

1. Stanowisko: Pracownik gospodarczy - (2 etaty).

2. Miejsce pracy: Słoneczny Park Wodny, Hala Słoneczna, stadion miejski.

 

Ogłoszenie o ofercie pracy na stanowisko - pracownik gospodarczy

Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji  Sp. z o.o. ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika gospodarczego w Ząbkowickim Centrum Sportu i Rekreacji  Sp. z o.o. ul. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

1. Stanowisko: Pracownik gospodarczy - (2 etaty).

2. Miejsce pracy: Słoneczny Park Wodny, Hala Słoneczna, stadion miejski.

3. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie minimum podstawowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

4. Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

- dyspozycyjność (praca na 3 zmiany), uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność.

- dodatkowym atutem będzie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

5. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania budynków, pomieszczeń, otoczenia przed wejściem do budynków, korytarzy, piwnic, pracowni, toalet, pomieszczeń socjalnych, oraz pomieszczeń do przechowywania urządzeń i środków czystości przeznaczonych do sprzątania zgodnie z załączonymi instrukcjami, tj.:

- zamiatanie, mycie, dezynfekcja i pastowanie podłóg,

- dezynfekcja klamek, drzwi, poręczy, szafek,

- odkurzanie i pranie wykładzin, czyszczenie krzeseł,

- wycieranie kurzu w meblach i na meblach, urządzeniach elektrycznych i sprzęcie komputerowym (z wyłączeniem monitorów), z parapetów i grzejników, obrazów,

- usuwanie zabrudzeń z przeszkleń, gablot, tablic, drzwi, lamp, lamperii, stołów, szafek, szaf, ławek,

- sprzątanie wszystkich schodów oraz klatek schodowych znajdujących się wewnątrz budynków,

- mycie, czyszczenie i odkażanie umywalek, brodzików, armatury i urządzeń sanitarnych w toaletach i łazienkach,

- mycie dozowników do mydła i ręczników oraz luster,

- mycie balustrady schodów, ścian pokrytych glazurą, kabin prysznicowych, drzwi i ościeżnic oraz okien,

- mycie urządzeń kuchennych,

- stałe doglądanie i uzupełnianie braków środków sanitarno-higienicznych w toaletach, łazienkach i kuchni,

- opróżnianie koszy na śmieci w trakcie sprzątania pomieszczeń do wskazanych zbiorczych pojemników,

- codzienna wymiana worków na śmieci oraz wynoszenie śmieci z koszy znajdujących się na terenie budynków,

- sprzątanie pomieszczeń dodatkowych w czasie pełnienia zastępstwa na czas nieobecności w pracy innej sprzątaczki,

- wietrzenie pomieszczeń,

- sprawdzanie zamknięć drzwi, okien  i kurków wodociągowych oraz wygaszanie świateł w całym budynku po zakończeniu pracy,

- przygotowanie obiektów do remontów i sprzątanie po remontach.

- podlewanie, przesadzanie i dbałość o estetyczny wygląd kwiatów w pomieszczeniach i przed obiektami,

- sprzątanie wszystkich schodów oraz klatek schodowych,

- dezynfekcja kontenerów na śmieci,

- opróżnianie koszy na śmieci znajdujących się wokół budynku,

- informowanie przełożonego o stwierdzonych uszkodzeniach sprzętu

- stosowanie przepisów BHP podczas wykonywania wszelkich obowiązków na obiektach Centrum.

2. Poszczególne czynności powinny być wykonywane z taką częstotliwością, aby przydzielone do sprzątania pomieszczenia i teren przed wejściem do budynków, były utrzymane w nienagannym porządku i czystości.

3. Właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania czystości.

4. Dbanie o estetykę obiektów i pomieszczeń.

5. Przekazywanie informacji przełożonemu o kończących się środkach czyszczących, dezynfekujących oraz sprzętu potrzebnego do wykonywania obowiązków.

6. Zgłaszanie przełożonemu zauważonych awarii, uszkodzeń w urządzeniach i pomieszczeniach.

7. Współpraca z innymi pracownikami sprzątającymi, a także z użytkownikami pomieszczeń poprzez natychmiastowe reagowanie na bieżące potrzeby przez nich zgłoszone.

8. Dbałość o sprawny przepływ informacji, dobrą komunikację i relacje w Spółce,

9. Wykonywanie innych poleceń i czynności zleconych przez przełożonych.

 

6. Wymagane dokumenty:

- podpisany odręcznie list motywacyjny oraz CV z adnotacją „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 216 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje,

- kopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu na podobnym stanowisku,

- kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.

Za wiarygodność przedstawionych kopii dokumentów ponosi pełną odpowiedzialność osoba składająca dokumenty. Oryginały dokumentów będą weryfikowane w przypadku pozytywnego dla kandydata rozstrzygnięcia naboru.

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@centrumsportu.com.pl, pocztą tradycyjną na adres: Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji  Sp. z o.o. Kusocińskiego  17, 57-200 Ząbkowice Śl. lub składać osobiście pod ww. adresem w terminie do dnia 25.09.2020 r. do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Nabór na stanowisko pracownik gospodarczy – Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji  Sp. z o.o.

Tel. kontaktowy: 74 306 71 20 (w godz. 8:00 – 16:00)

Dokumenty, które wpłyną do Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji  Sp. z o.o. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śl. po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub umowę-zlecenie.

powrót