Aktualności

Naucz się pływać w Słonecznym Parku Wodnym!

2021-01-13 14:26:00

W tym roku, już po raz drugi, Słoneczny Park Wodny będzie wyjątkowym miejscem, w którym dzieci ze szkół podstawowych odbędą cykl zajęć nauki pływania w ramach projektu powszechnej nauki pływania - UMIEM PŁYWAĆ!

 

W pierwszej edycji nie tylko szkoły z Gminy Ząbkowice Śląskie wskazały naszą krytą pływalnię do przeprowadzenia projektu. W okresie od września do grudnia 2020 gościliśmy uczniów z gmin: Ciepłowody, Stoszowice, Złoty Stok i Ziębice. Wszystko za sprawą stworzenia idealnych i komfortowych warunków, profesjonalnej kadry oraz wyjątkowej atmosfery, która panuje na co dzień w Słonecznym Parku Wodnym.

Zachęcamy wszystkie pobliskie gminy do kontaktu w ramach kolejnej edycji programu UMIEM PŁYWAĆ. Zapewnimy Waszym podopiecznym komfortowe warunki i moc atrakcji.

 

KONTAKT:


Telefon: 722 166 895


email: marketing@centrumsportu.com.pl


"Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

 

Główne cele programu:
♥️upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
♥️nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
♥️profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
♥️zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
♥️efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
♥️wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
♥️edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

 

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Program będzie kierowany do dzieci – uczniów klas I – III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.
Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia nauki pływania, będą również stanowić atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.

Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. W pierwszych latach życia każdego dziecka kształtują się jego cechy psychomotoryczne, a rozpoczęcie szkolnej edukacji jest okresem, w którym procesy te są szczególnie intensywne. Potwierdzają to wyniki badań prezentowane w wielu naukowych publikacjach. Wychowanie fizyczne realizowane w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni ich różnorodnych sportowych zainteresowań. Jedną z dodatkowych form wzbogacających zakres aktywności i umiejętności ruchowych dzieci są pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe. Naturalna potrzeba ruchu, a także atrakcyjność sportowej rywalizacji powoduje, że dzieci chętnie uczestniczą w różnych formach zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.
Co istotne, pływanie postrzegane jest jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływający na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka, przyczyniając się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. Mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od niepływających rówieśników. Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy."

Zapraszamy do Słonecznego Parku Wodnego w Ząbkowicach Śląskich !

powrót