Aktualności

OTWIERAMY NABÓR OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - STADION MIEJSKI PRZY UL. KUSOCIŃSKIEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

2021-04-26 13:46:11

Ogłoszenie o naborze ofert na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą na stadionie miejskim przy ul. Kusocińskiego 17 w Ząbkowicach Śląskich

 

 Wynajmujący: Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., ul. Kusocińskiego 17,

57-200 Ząbkowice Śląskie, ogłasza nabór ofert na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność gospodarczą w budynku przy ul. Kusocińskiego 17 (stadion miejski), 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Przedmiot i główne warunki najmu

1. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy przeznaczony na działalność gospodarczą, położony na parterze w obiekcie na Stadionie Miejskim, składający się z: sali konsumpcyjno – gastronomicznej, zaplecza magazynowego, pomieszczeń socjalnych, o łącznej powierzchni 53,66 m2 wraz z przynależnym gruntem.

2. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego następujących opłat:
- wskazanej w ofercie stawki miesięcznego czynszu (powiększonej o podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury) - tytułem wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu najmu,
- dodatkowo kwoty kosztów dostawy i zużycia mediów: energii elektrycznej, ciepła, wody oraz za zrzut ścieków.

3. Najemca zobowiązany będzie do wykorzystywania wynajętego lokalu wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność najemcy i sposób aranżacji pomieszczeń powinna uwzględniać sportowy charakter obiektu. Najemca zobowiązany będzie do rozpoczęcia działalności nie później niż w ciągu 30 dni od zawarcia umowy (chyba, że nie pozwolą na to warunki pandemiczne). Najemca zobowiązany będzie do korzystania z pomieszczeń przez okres co najmniej 1 roku od dnia zawarcia umowy.

Wynajmujący zastrzega, że za okres przygotowania pomieszczeń do rozpoczęcia działalności gospodarczej (nie dłuższy jednak niż 30 dni od daty zawarcia umowy). Wynajmujący nie będzie pobierał czynszu, natomiast Najemca zobowiązany będzie za ten ok res uiścić opłaty  za korzystanie z nośników energetycznych, wody itd.

4. Najemca zobowiązany będzie ponadto do:
1) utrzymania we własnym zakresie porządku i czystości w wynajmowanych pomieszczeniach i na terenach przyległych oraz do usuwania we własnym zakresie odpadów stałych,
2) pokrywania we własnym zakresie kosztów bieżących napraw i remontów użytkowanych pomieszczeń i ich wyposażenia,
3)  wykonania we własnym zakresie i na własny koszt aranżacji lokalu,
 
Warunki udziału w naborze ofert.

1. Oferenci zainteresowani przedstawieniem swojej oferty zobowiązani są do złożenia pisemnej oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 maja 2021 r. do godz. 15.00 w siedzibie Wynajmującego. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta lokal na stadionie miejskim". Ofertę można również przesłać na adres e-mailowy: marketing@centrumsportu.com.pl

 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ WZÓR OFERTY

 

2. Oferta powinna zawierać:
1) wskazanie oferowanej kwoty miesięcznego czynszu netto
2) oświadczenie oferenta, że:
a) zapoznał się z warunkami naboru ofert oraz, że je akceptuje,
b) posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub, że takie  uprawnienia będzie posiadał w dniu podpisania umowy,
c) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które posiadają kwalifikacje do pracy
d) nie rozwiąże umowy najmu przez okres co najmniej 1 roku od dnia zawarcia umowy,
e) zapoznał się z warunkami lokalowym i wyposażeniem pomieszczeń będących przedmiotem najmu oraz jego otoczeniem i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
g) rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, (chyba, że nie pozwolą na to warunki pandemiczne)
h) będzie uiszczał zaoferowany czynsz, a ponadto opłaty za media,

Do oferty należy dołączyć:
1) Koncepcję aranżacji wynajmowanych pomieszczeń (w formie rysunków, wizualizacji lub w formie opisowej).
2) Koncepcję działalności (godziny otwarcia, profil, wizje działalności)
3) Zakres działalności

Przebieg naboru ofert.

1. Nabór ofert będzie miał charakter dwuetapowy:
- w ramach etapu I - wyłonione zostaną dwie najkorzystniejsze oferty,
- w ramach etapu II - zostaną przeprowadzone negocjacje z dwoma oferentami, wyłonionymi w wyniku etapu I, w celu dokonania wyboru najemcy lokalu i zawarcia umowy.

Z przebiegu naboru ofert zostanie sporządzony protokół.

Dodatkowe informacje.

1. Osoby zainteresowane udziałem w naborze ofert mogą odebrać wzór oferty w siedzibie Wynajmującego Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., ul. Kusocińskiego 17,
57-200 Ząbkowice Śląskie, lub pobrać go w formie pdf.
2. Dodatkowych informacji o warunkach lokalowych oraz warunkach najmu udziela Wojciech Siewruk, telefon: 796 399 783, e-mail w.siewruk@centrumsportu.com.pl
3. Wynajmujący umożliwi zainteresowanym oferentom zapoznanie się z warunkami lokalowymi w ramach wizji lokalnej - po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji lokalnej.

powrót